Sociale stage

Sociale stage wordt in het Vlaams katholiek onderwijs opgevat als ‘vrijwilligerswerk’ van leerlingen met als hoofddoelstelling de wederzijdse ontmoeting van leerlingen met leerlingen van andere doelgroepen of met jongeren en volwassenen van doelgroepen met wie ze spontaan minder in contact komen. Het accent ligt hier op het samen ‘zijn’, op het leren kennen en waarderen van de ander. De wisselwerking, gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid is hierbij belangrijk. Soms kan het aangewezen zijn de ander een gratuite dienst te verlenen. 

In 2008 verscheen de publicatie ‘Sociale stage, leren zich belangeloos inzetten’. Deze kunt u hier in zijn geheel downloaden.

Een definitie formuleren, die recht doet aan alle aspecten van sociale stage bleek geen sinecure. Enerzijds herkent het Basisonderwijs zich niet in het begrip stage. Dit terwijl er wel degelijk projecten in het Basisonderwijs bekend zijn , die binnen de omschrijving van de sociale stage kaderen. Anderzijds kan sociale stage niet gedefinieerd worden als vrijwilligerswerk omdat het binnen een schoolcontext een zekere verplichting inhoudt. Sinds de lancering van het begrip sociale stage, naar aanleiding van de Studiedag, Sociale stage, leren zich belangeloos inzetten in 2008’, zijn deze gevoeligheden over de definitie geconstateerd. Het is daarom dat het VSKO de begrippen sociale stage en vrijwilligerswerk in schoolverband altijd met de nodige nuancering gebruikt.

Het VSKO is altijd geïnteresseerd in soortgelijke initiatieven, dus meld ze gerust. Ook met uw vragen kunt u terecht bij melissa.vanoostrom@vsko.be

Voorbeelden sociale stage

Een beschrijving van voorbeelden werden gepubliceerd in een artikelenreeks in Forum over sociale stage. U kunt deze artikelenreeks vinden via de Forumzoeker door "sociale stage" in te tikken in het zoekvenster.

Wegwijzer sociale stage

Aan de hand van praktische vragen wordt u de weg gewezen door de literatuur die het VSKO publiceerde en verzamelde sinds de studiedag over sociale stage in 2008. U wordt door middel van links gericht verwezen naar literatuur die u inleidt in het begrip sociale stage, naar informatie over hoe sociale stage kan worden ingebed in de schoolpraktijk en naar diverse tips en voorbeelden. Het gaat daarbij niet alleen om de publicatie ‘Sociale stage: leren zich belangeloos inzetten’ en de artikelen die praktijkvoorbeelden beschrijven in Forum, maar ook om andere documenten uit Vlaanderen en Nederland.

Liefde uit zich meer in daden dan in woorden: Sociale stage in Sint Barbaracollege Gent

In het vijfde jaar van het Sint Barbaracollege in Gent leveren de leerlingen 30 uur dienstbaar werk aan mensen in nood. Je inzetten voor een ander ontwikkelt zich in het Jezuïetencollege in een aantal stappen. In de eerste en tweede graad worden leerlngen al bewust gemaakt van de waarde van het opnemen van een engagement. Dit ligt geheel in lijn met het gedachtegoed van de stichter van de jezuïeten, Ignatius van Loyola en van Pater Arrupe, lange tijd generaal overste van de Sociëteit van Jezus. Zij beklemtoonden het belang van actieve inzet voor mensen in nood.

Reflectiedocument van S. Troost van het Jezuïetencollege Xaveriuscollege in Borgerhout

De leerlingen van het vijfde middelbaar van het Xaveriuscollege in Borgerhout leven in het tweede trimester drie dagen mee in een RVT, een psychiatrische afdeling of een opvangtehuis voor gehandicapten, of ze maken door middel van bezoekjes kennis met de vierde wereld. De leerlingen overnachten in een jeugdcentrum of scoutsdomein.

Mevrouw Troost stelde voor dit sociaal project een reflectiedocument op. Dit kan of deels of in zijn geheel zeker ook gebruikt worden bij andere sociale projecten.

 

Lees ook

  • Heel wat scholen scheppen voor hun leerlingen vele mogelijkheden om zich in te zetten voor de maatschappij. In deze publicatie focussen we ons op de belangeloze inzet van leerlingen voor diegenen die hulp nodig hebben of vragen (ouderen, anders validen, kansarmen …). In het basisonderwijs zal hierbij de ontmoeting centraal staan terwijl in het secundair onderwijs de belangeloze inzet meer gewicht krijgt. Voor het voorgaande fenomeen gebruiken we de term ‘sociale stage’.