Relationele en seksuele vorming

Relationele en Seksuele Vorming staat voor: positief, geïntegreerd, emancipatorisch en dynamisch. Effectief werken aan Relationele en Seksuele Vorming vraagt geïntegreerd werken op het niveau van kennis, vaardigheden en  attitudes. Relationele en Seksuele Vorming verdient een plaats tijdens de hele
schoolloopbaan van de leerling en ingebed in het opvoedingsproject van de school. Relationele en Seksuele Vorming is nog steeds geen vak of leergebied op zich, ook al behoort het tot de leerplandoelstellingen en de in de eindtermen beschreven leergebied- en vakoverschrijdende thema's.

Visie op relationele en seksuele vorming op school

Deze tekst bevat een visie op relationele en seksuele vorming (RSV) op school en een aantal bouwstenen voor een RSV-beleid. Hij is tot stand gekomen binnen de werkgroep RSV van het VSKO.

Hij is bedoeld als ondersteuning voor scholen in het katholiek basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. De tekst wil een houvast bieden bij het werken rond relationele en seksuele vorming. Hij wil aanzetten tot verdere communicatie tussen alle betrokken partijen, tot het ontwikkelen van een beleid en de concrete implementatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met monique.devisscher@vsko.be

 

Engagementsverklaring bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in het onderwijs

Op 29 februari 2012 ondertekende het VSKO en de overige vertegenwoordigers van de scholen, de leerlingen en de ouders samen met de Minister van Onderwijs, Pascal Smet een engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen in onderwijs.

Met deze engagementsverklaring drukt onderwijs de intentie uit, om adequaat aandacht te besteden aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag, onder meer door in te zetten op het aanleren van relationele vaardigheden en meer aandacht te besteden aan de seksuele integriteit van jongeren.

Richtlijn seksuele en relationele vorming

De brochure 'Richtlijn seksuele en relationele vorming' is een samenvatting van de richtlijn die door de Europese afdeling van de WHO is opgesteld, in samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung. De achtergrond van de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar wordt toegelicht en in een matrix is per ontwikkelingsfase te zien wat de belangrijkste thema's zijn in de seksuele en relationele vorming. 

Integraal beleid met betrekking tot seksualiteit en lichamelijke integriteit van de minderjarigen in onderwijs

Naar aanleiding van de ‘Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit’ en het zopas gelanceerde ‘Raamwerk seksualiteit en beleid voor onderwijs’ (Sensoa en Child Focus), heeft het VSKO een Mededeling geschreven ter ondersteuning van het voeren van een ‘Integraal beleid met betrekking tot seksualiteit en lichamelijke integriteit van de minderjarigen in onderwijs’. Deze Mededeling kadert het thema binnen een RSV-beleid en biedt een overzicht van het ondersteunend aanbod van de diensten en verbonden van het VSKO. U kunt de Mededeling hier bekijken.

Waar letten we op bij samenwerking met externe organisaties?

Linken naar websites van organisaties met een aanbod over Relationele en Seksuele Vorming

In dit document worden een aantal criteria en handvatten opgesomd wanneer scholen beroep doen op externe ondersteuning en begeleiding voor relationele en seksuele vorming (RSV). Verder vind je een opsomming van de links naar de websites van organisaties met een RSV-aanbod, gerangschikt per thema.

 

Lees ook