Links

Nuttige Links van organisaties met een RSV-aanbod: algemeen en specifiek

De diensten en verbonden van het VSKO bieden ondersteuning o.m. via visieteksten, mededelingen en pedagogisch-didactisch materiaal (bepaalde zaken zijn enkel toegankelijk door in te loggen met persoonlijke codes):

Verbond van het Katholiek Basisonderwijs

Verbond van het Katholiek Secundair onderwijs

Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs

Dienst Vakoverschrijdende Thema’s

Thema’s

Algemeen, Anticonceptie, Communicatiemiddelen, Diversiteit, Gender en Etniciteit, HIV en Aids, Holebiseksualiteit, Gender, Opvoedingsondersteuning, Pesten – cyberpesten – steaming; Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, Seksueel misbruik, Sociale vaardigheden, Tienerzwangerschap, Soa en HIV, Veilig Internet gebruik, Veilig Vrijen, Vruchtbaarheidsbewustzijn en Zwangerschapsafbreking

Algemeen

www.clb.be

Centrum voor leerlingenbegeleiding

www.gezondopschool.be

Ondersteunt iedereen die een gezondheidsbeleid wenst uit te stippelen met conceptuele kaders, concrete tools en links naar expertisecentra, informatiebronnen, gezondheidsacties van organisaties …

Jong & Van Zin

In Petto Jeugddienst, Jeugd en Seksualiteit en Zin-d’erin(g) gaan nu samen door het leven als vzw Jong & Van Zin. Een informatie-, participatie- en vormingsorganisatie voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. De organisatie gaat positief, ervaringsgericht en participatief aan de slag met thema's die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn op scharniermomenten in hun leven. Met bijzondere aandacht voor persoonlijke relaties en seksualiteit.

‘Hoezo Jong & Van Zin? Inderdaad, jong én van zin om er iets moois van te maken.

www.sensoa.be geeft een overzicht van alle sites en diensten van Sensoa.

www.seksuelevorming.be is de Sensoa-site voor leraars en begeleiders. Met achtergrondinformatie en tips om de verschillende RSV-thema’s te behandelen.

Via www.seksuelevorming.be/materiaal kan je zoeken in meer dan 1.000 leermiddelen op leeftijd, thema en specifieke doelgroep.

www.godsdienstonderwijs.be

Op de Thomas-webiste staan interessante godsdienstdidactische pakketten om rond relationele en seksuele vorming. Deze info is ook in een bredere context nuttig en bruikbaar

SPECIFIEK

Anticonceptie

www.seksualiteit.be/anticonceptie

www.jeugdenseksualiteit.be

www.allesoverseks.be

www.nfp.be/default.asp?iId=EDEDED

Communicatiemiddelen

www.actioninnocence.org

www.netwijs.nl

www.ecops.be

www.clicksafe.be

www.jongenvanzin.be

www.netsafe.org.nz

Diversiteit

www.diversiteit.be

Gender en etniciteit

www.ellavzw.be

www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_genbasec.htm

www.genderindeblender.be

www.rosadoc.be

www.genderindeklas.be

www.merhaba.be

www.cavaria.be

www.amazone.be

www.dbo-ankie.eu

www.beroepenhuis.be

www.t-jong.be

HIV en aids

Informatie over hiv voor professionals: www.levenmethiv.be/ik-ben-professioneel

De brochure ‘HIV op school’ vind je hier: www.seksuelevorming.be/materiaal/positief-op-school

Mededeling van het VVKSO ‘School en hiv-besmetting’

Deze mededeling geeft zeer beknopt een algemene toelichting bij hiv en aids. Daarnaast bevat ze aandachtspunten voor scholen om op een correcte wijze om te gaan met hiv-geïnfecteerden en aidspatiënten.

www.jongenvanzin.be

Holebiseksualiteit

www.holebifoon.be

www.cavaria.be (vroeger holebifederatie)

www.homoseksualiteit.holebi-info.be/

http://pdf.klasse.be/KVL/EL1/el1_bundel_1.pdf

www.weljongniethetero.be

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingstelefoon

078-15 00 10

www.opvoedingswinkel.be

www.kindengezin.be

www.gezinsbond.be

www.caw.be

www.jac.be

www.awel.be (vroeger Kinder- en Jongerentelefoon)

www.tele-onthaal.be

www.joetz.be

www.triplep.be

www.cego.be

www.kieskleurtegenpesten.be

www.kinderrechtencommissariaat.be

www.jongerengids.be

Pesten – cyberpesten - steaming

VVKSO

Mededeling VVKSO Preventie en aanpak van (cyber)pesten van leerlingen door leerlingen

Regelgeving inzake stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

www.jeugdenvrede.be

www.pestweb.nl

www.kieskleurtegenpesten.be

www.schoolzonderpesten.be

www.pestenengeweldopschool.be

www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs/MIN-Pesten-deel1.pdf

www.limits.be

www.klasse.be/leraren/dossiers

www.leefsleutels.be

www.mediawijs.be/dossiers

RSV in een multiculturele klas

www.ellavzw.be

www.seksuelevorming.be/aanpak/doelgroepen/rsv-aan-cultureel-gemengde-groepen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

www.seksualiteit.be/misbruik

www.seksuelevorming.be/dossier-vlaggensysteem

www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/

www.jongenvanzin.be

Seksueel misbruik

www.sensoa.be

www.kindermishandeling.org.

Sociale vaardigheden

www.Leefsleutels.be

www.spelinfo.be

www.leefstijl.nl

www.sociaalemotioneel.nl

www.descheidingsschool.be

Tienerzwangerschap, ongeplande zwangerschap en abortus

www.faranet.be (vroeger cRZ)

www.tienermoeders.be

Soa en hiv

Informatie over symptomen, besmettingsrisico’s, behandeling etc. vind je op: www.seksualiteit.be/soas

www.jongenvanzin.be

Veilig internet gebruik

www.gezinsbond.be/veiligonline

www.clicksafe.be

www.saferinternet.be

www.actioninnocence.be

Veilig Vrijen

www.gezondheid.be

www.jongenvanzin.be

www.allesoverseks.be

www.joetz.be

Vruchtbaarheidsbewustzijn

www.jijenik.be

www.nfp.be

www.jongereninfolife.be

Zwangerschapsafbreking - abortus

www.faronet.be (vroeger cRZ)