Erfgoededucatie

Erfgoed en meer bepaald cultureel erfgoed bepaalt mee onze identiteitsbeleving. Erfgoed evolueert voortdurend. Wat nu nog geen erfgoed is, kan dat nog worden. Wat erfgoed is, kan na een periode geen erfgoed meer zijn. Het zijn stuk voor stuk sporen uit ons ver of dichtbij verleden die samen een verhaal - ons verhaal - vertellen. Zo geven ze zin aan ons bestaan van vroeger, vandaag en morgen en bepalen mee het gezicht van onze samenleving. Het erfgoed zorgt als het ware voor een link tussen verleden, heden en toekomst.

Zowel de erfgoedsector als het onderwijs willen kinderen en jongeren begeleiden in een wereld van culturele diversiteit. Dit door hen te laten kennismaken met het verleden, het heden en de toekomst. Kennis, inzicht en respect voor het erfgoed en de maatschappij is hierbij van belang.

Erfgoededucatie is naast kunsteducatie en media-educatie een onderdeel van cultuureducatie. De meest gangbare omschrijving van cultuureducatie is: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie, waaronder erfgoededucatie, heeft ook raakvlakken met domeinen als filosofie, maatschappijleer, geschiedenis en godsdienst.

Het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen' in opdracht van de Vlaamse onderwijsoverheid heeft als doel het ontwikkelen van een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie. Dit referentiekader moet o.m. tegemoet komen aan zogenaamde curriculaire discontinuïteit die vandaag in het onderwijs bestaat met betrekking tot cultuureducatie. Het onderzoek tracht ook een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat cultuur nu eigenlijk is en wat het belang ervan is voor het onderwijs.

Vertegenwoordigingswerk

De DVT vertegenwoordigt het VSKO met betrekking tot dit thema occasioneel in:

  • Buurten met erfgoed
  • Faro
  • Canon-cultuurcel
  • VLOR
  •  …

Publicaties

In een powerpointpresentatie worden de contouren van het onderzoek ‘Cultuur in de spiegel’ geïllustreerd met voorbeelden uit erfgoededucatie.

Het katholiek onderwijs formuleerde een visie op muzische vorming.

De kijkwijzer ‘kunst en cultuur op school’ is bedoeld om op een systematische wijze te reflecteren op de schooleigen praktijk op het vlak van kunst- en cultuureducatie in de basisschool en in de secundaire school (VOET).

Interessante links

Conceptnota ‘groeien in cultuur’ Vlaamse Overheid

Canon-cultuurcel

Cultuur in de Spiegel – Vlaanderen’ 

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed ‘Faro

Projectbeschrijving ‘buurten met erfgoed’ + bestand te downloaden. Contact: jan.vandenbossche@rwo.vlaanderen.be.

Expertisecentrum erfgoededucatie KATHO

Contactpersonen

Els De Smet els.desmet@vsko.be

Voor meer specifieke informatie over muzische opvoeding en mediaopvoeding in het BaO kunt u terecht bij kris.deruysscher@vsko.be

Voor meer specifieke informatie over muzikale opvoeding, plastische opvoeding en kunstonderwijs in het SO kunt u terecht bij marleen.lippens@vsko.be