Educatie voor duurzame ontwikkeling

Vandaag de dag leven we in een risicomaatschappij die van haar burgers andere competenties vereist dan pakweg twintig jaar geleden. De implementatie van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) ligt dan ook voor de hand.

In de brochure: “De vlag en de lading, educatie voor duurzame ontwikkeling” van het Departement Leefmilieu, wordt educatie voor duurzame ontwikkeling omschreven als: “leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet”. Voor het onderwijs gaat het er dus om leerlingen en studenten uit te rusten met die capaciteiten die ze nodig hebben om bewuste keuzes te maken in functie van een leefbare wereld.

Het is voor het onderwijs belangrijk te beseffen dat het niet om een nieuwe ‘educatie’ gaat maar dat EDO meegenomen kan worden in het bestaande onderwijsaanbod. In de curricula van de verschillende onderwijsniveaus zijn reeds heel wat doelstellingen m.b.t. EDO geïntegreerd.

De christelijke levensbeschouwing hanteert een mens- en wereldbeeld waarin de relatie tussen individu, gemeenschap, wereld en God centraal staat. In die context van verbondenheid kan de christelijke inspiratie zo de motor zijn om de school te oriënteren naar duurzame ontwikkeling.

Intern platform

Binnen het VSKO behartigt het intern platform voor educatie voor duurzame ontwikkeling het thema.

Profiel van een duurzame school

De transitie naar een duurzame school is een proces waarbij alle participanten van de school actief bij betrokken moeten worden.

 

Een duurzame school kun je herkennen aan:

  • Een schoolcultuur van verbondenheid
  • EDO in het onderwijsaanbod
  • Duurzame infrastructuur
  • EDO-competente actoren

Vertegenwoordigingswerk

De DVT vertegenwoordigt het VSKO met betrekking tot dit thema in:

Publicaties

Een artikelenreeks in de VSKO-tijdschriften informeert en inspireert scholen  en inrichtende machten over duurzame ontwikkeling vanuit de christelijke inspiratie binnen de verschillende beleidsdomeinen van de school om beter zicht te krijgen op mogelijkheden tot implementatie.

Eén aarde is genoeg voor de hele wereld

Zorg voor de schepping

Van verhuisfirma tot duurzame holding

Gras groeit niet door er aan te trekken

Onderwijzen voor het onbekende

Een passie voor passief

Duurzaam ondernemen in een reële bedrijfscontext