Burgerzin

De informatie over burgerzin wordt verdeeld over de thema’s democratie, herinneringseducatie, gender en sociale stage.

Niemand wordt geboren met burgerzin. Burgerzin leer je in je gezin, op school, in je buurt, ... Burgerzin leer je ook je hele leven lang, van jongs af aan en al doende. Positieve ervaringen met actief deelnemen aan de eigen leefomgeving zijn de grootste hefboom voor actief burgerschap. 

De doelen die bedoeld zijn om te leren samenleven en actief te participeren aan de samenleving - in al haar aspecten – komen ten volle in ‘opvoeden tot burgerzin’ aan bod. Thema’s als democratie, mensenrechten, participatie, vroegere collectieve herinneringen aan oorlog, intolerantie en uitsluiting, oorlog, geweld, verdraagzaamheid, respect, …  en (vrijwillige) inzet voor de zwakkere in de samenleving vanuit de school vinden hier hun plaats.
 
Als katholiek onderwijs werken we hier actief aan mee o.a. door eigen initiatieven maar ook door ondersteuning van concrete projecten van de overheid en maatschappelijke organisaties.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
 
Lisbet Colson, lisbet.colson@katholiekonderwijs.vlaanderen (democratie, herinneringseducatie)
Melissa van Oostrom, melissa.vanoostrom@katholiekonderwijs.vlaanderen (sociale stage)
Monique De Visscher, monique.devisscher@katholiekonderwijs.vlaanderen (gender)
 

Lees ook

  • Politiek en democratie zijn in de loop van de tijd een steeds centralere rol in onze samenleving gaan spelen.

  • Gender verwijst naar de sociale kenmerken en kansen die geassocieerd zijn met man en vrouw en naar de relaties tussen vrouwen en mannen, maar ook naar de relaties tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling. Deze kenmerken en kansen zijn een sociale constructie en worden aangeleerd via het socialisatieproces. Gender bepaalt wat verwacht, toegestaan en gewaardeerd wordt in een meisje/vrouw of jongen/man in een gegeven context. Gender is een fenomeen met een grote variatie van plaats tot plaats, van tijd tot tijd en van cultuur tot cultuur. (Bron: UN)

    Gender verschilt van geslacht in die zin dat geslacht verwijst naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, die universeel en (meestal) onveranderlijk zijn, terwijl gender verwijst naar het ‘sociaal geslacht’. Dit zijn de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid (Bron: RoSa).

  • Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.

    Definitie omschreven door het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’, waarvan het VSKO één van de partners is.

  • Sociale stage wordt in het Vlaams katholiek onderwijs opgevat als ‘vrijwilligerswerk’ van leerlingen met als hoofddoelstelling de wederzijdse ontmoeting van leerlingen met leerlingen van andere doelgroepen of met jongeren en volwassenen van doelgroepen met wie ze spontaan minder in contact komen. Het accent ligt hier op het samen ‘zijn’, op het leren kennen en waarderen van de ander. De wisselwerking, gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid is hierbij belangrijk. Soms kan het aangewezen zijn de ander een gratuite dienst te verlenen. 

    In 2008 verscheen de publicatie ‘Sociale stage, leren zich belangeloos inzetten’. Deze kunt u hier in zijn geheel downloaden.