Duurzame ontwikkeling

Het begrip ’duurzame ontwikkeling’ kwam voor het eerst voor in het rapport ‘Onze gezamenlijke toekomst’ van de Verenigde Naties, beter bekend als het Brundtland rapport (1987). In dit rapport werd voor het eerst benadrukt dat  er samenhang moet zijn tussen ontwikkeling en milieu wil er sprake zijn van ‘sustainable development’. Duurzame ontwikkeling wordt hier gedefinieerd als: “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun eigen behoeften te voorzien”. 

Wat is duurzame ontwikkeling?

Het begrip ’duurzame ontwikkeling’ kwam voor het eerst voor in het rapport ‘Onze gezamenlijke toekomst’ van de Verenigde Naties, beter bekend als het Brundtland rapport (1987). In dit rapport werd voor het eerst benadrukt dat  er samenhang moet zijn tussen ontwikkeling en milieu wil er sprake zijn van ‘sustainable development’. Duurzame ontwikkeling wordt hier gedefinieerd als: “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen om ook in hun eigen behoeften te voorzien”.

John Elkington visualiseerde het streven naar een wereld in balans met het oog op duurzame ontwikkeling in een model. De wereld dient in balans te zijn op het vlak van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Aandacht voor sociale gelijkheid, economische efficiëntie en respect voor het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om te komen tot een beleid dat leidt naar duurzame ontwikkeling. Zo moet economische ontwikkeling o.a. tot doel hebben de mensheid te leiden naar een rechtvaardiger samenleving, met minder armoede en een zorgvuldig grondstoffenverbruik. Bij dit alles is de draagkracht van de aarde prioritair. 

Bij duurzame ontwikkeling gaat het dus om een transitie- of veranderingsproces van een systeem. Het betreft een maatschappelijk proces van lange duur met samenlopende veranderingen op economisch, cultureel, ethisch, technologisch, ecologisch, sociaal en institutioneel vlak. Dit vraagt ook om een andere vorm van leren.

De DVT coördineert  de werkgroep EDO binnen het VSKO en vertegenwoordigt het VSKO in diverse fora en organisaties.

Voor meer informatie kunt u terecht bij lisbet.colson@vsko.be  en  els.desmet@vsko.be.

Publicaties

Een artikelenreeks in de VSKO-tijdschriften informeert en inspireert scholen en inrichtende machten over duurzame ontwikkeling vanuit de christelijke inspiratie binnen de verschillende beleidsdomeinen van de school om beter zicht te krijgen op mogelijkheden tot implementatie.

Bewust op schoolreis

Duurzaam bouwen in de leerplannen. Studierichtingen Bouw, Hout en Schilderwerk & decoratie

Duurzaam ondernemen in een reële bedrijfscontext

Eén aarde is genoeg voor de hele wereld

Een passie voor passief

Zorg voor de schepping

Onderwijzen voor het onbekende

Gras groeit niet door er aan te trekken

Van verhuisfirma tot duurzame holding

Duurzaam ondernemen is waarde gedreven ondernemen

 

 

 

 

 

 

 

15 juni 2015

GoodPlanet Belgium leert sinds 1997 jongeren en volwassenen duurzaam leven. De vzw stelt nu aan lagere scholen voor zich voor 15 juli kandidaat te stellen voor een project om kinderen te helpen drinken ‘op hun gezondheid!’ Na inschrijving kan elke klas van de school gesensibiliseerd worden rond het thema hydratatie via een speelse en gevarieerde workshop!

28 mei 2015

Dimitri Verhulst schreef een hilarische theatertekst over ecologie, aardolie en noord-zuid. BOS+ en GoodPlanet begeleiden gratis een groepje leerlingen om een actie op school op te zetten en zorgen voor een uitgebreide lesmap voor leerkrachten.

28 mei 2015

Met dit initiatief laat Ecokerk een jaar lang inspirerende en prominente stemmen uit de samenleving aan het woord. Ze schrijven in een persoonlijke getuigenis hoe het klimaat ook hen veranderde en verandert. Elke week publiceren ze een verhaal op hun website en delen het via sociale en andere media.

13 mei 2015

Draagvlakversterking voor projecten Wereldburgerschap

28 mei 2015

Orbit vzw organiseert op donderdag 28 mei haar Orbit Forum Intercultureel Samenleven. Mensen, organisaties en overheden zoeken wegen om vertrouwd te raken in de wereld van diversiteit en migratie. Het Orbit Forum is een trefpunt en leermoment om stappen vooruit te zetten in interlevensbeschouwelijke ontmoeting.

30 april 2015

Dit project van School Zonder Racisme biedt leerkrachten en leerlingen een sterk en kwaliteitsvol kader om trajectmatig te werken rond wereldburgerschap met kant en klare workshops en de nodige ondersteuning. De criteria van de projectoproep van Kleur Bekennen liggen volledig in de lijn van BeverZaken.

20 maart 2015

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Bosta, de beroepsfederatie van de fabrikanten/invoerders en distributeurs van school- en kantoorartikelen en papierwaren (Belgian Office Products and Stationery Trade Association, www.bosta.org)

13 maart 2015

'Geef oude spullen een tweede leven' is het motto van 'Second Life@School', een nieuw project van Broederlijk Delen r

09 maart 2015

Studio Globo organiseert de nascholing en coaching 'Onze duurzame school’ voor leerkrachten en schoolteams in het secundair onderwijs.

09 maart 2015

De aarde is aan het opwarmen en elke dag vlees eten is niet de oplossing om elke dag vlees te eten.

Pagina's

Lees ook

  • Vandaag de dag leven we in een risicomaatschappij die van haar burgers andere competenties vereist dan pakweg twintig jaar geleden. De implementatie van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) ligt dan ook voor de hand.

  • Als in het kader van Duurzame Ontwikkeling gesproken wordt over People – de eerste P – dan wordt daarmee solidariteit met (kansarmen in)de hele wereld bedoeld zodat armoede en onrecht niet meer bestaan en welvaart binnen de grenzen van de natuurlijke rijkdommen van de aarde gegarandeerd wordt. Daarover vindt u hier verder informatie. Er komen thema’s aan bod als mensenrechten en menselijke waardigheid versus planetaire rechten en sociale rechtvaardigheid (gelijke verdeling van beschikbare middelen) maar binnen de ecologische grenzen.

  • Milieu-educatie als aspect van duurzame ontwikkeling (cfr. planet) staat voor het organiseren van leersituaties met betrekking tot milieu en het daarin vergroten van inzicht en betrokkenheid bij ecologische verbanden en processen die kansen bieden de omgeving te verbeteren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan mogelijkheden om opgedane kennis in het dagelijkse leven toe te passen.

  • Bij duurzame ontwikkeling gaat het niet om het boeken van winst in één dimensie zonder dat er rekening wordt gehouden met de andere dimensies – of er zelfs afbreuk aan wordt gedaan. Het gaat juist om een voortdurend zoeken naar een synergie tussen die verschillende dimensies.

  • Om op een veilige manier aan het steeds drukker wordende verkeer deel te nemen is theoretische uitleg over verkeersborden en –regels niet voldoende. Kinderen zouden doorlopend ook op de speelplaats en waar mogelijk op de weg moeten kunnen leren zich zelfstandig en veilig te gedragen. Bovendien moeten ze de grenzen en mogelijkheden van mobiliteit en milieuvriendelijk woon – schoolverkeer leren kennen. De toename van het verkeer heeft onmiskenbaar zijn weerslag op de duurzame ontwikkeling van onze aarde.